Четвер, 2020-04-02, 1:04 PM
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS
Меню сайту
Національна дитяча
”Національна
Національна гаряча
”Національна
Нац. поліція
”Національна
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Структура та органи управління Нововодолазького ліцею №1

 Структура закладу загальної середньої освіти:

- початкова школа (І ступінь), що забезпечує початкову освіту тривалістю чотири роки (1-4-і класи загальної середньої освіти);

- основна школа (ІІ ступінь), що забезпечує базову середню освіту тривалістю п’ять років (5-9-і класи);

- ліцей (ІІІ ступінь), що забезпечує профільну середню освіту тривалістю два роки (10-11-і класи).

Навчання здобувачів освіти за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається:

-для початкової освіти - з 01 вересня 2018 року;

-для базової середньої освіти - з 01 вересня 2022 року;

-для профільної середньої освіти - з 01 вересня 2027 року.

З 01 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти становить три роки.

До 2027 року здобуття профільної середньої освіти забезпечується в межах дворічної старшої школи відповідно до законодавства.

Початкова школа, основна й ліцей функціонують як структурні підрозділи Нововодолазького ліцею №1.

Нововодолазький ліцей №1 реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти й має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність – ліцей.

 

Органи управління закладом загальної середньої освіти:

4.1. Директор закладу здійснює безпосереднє управління Нововодолазьким ліцеєм №1 та несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу загальної середньої освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора ліцею визначаються законодавством України та цим Статутом. Додаткові трудові права та обов’язки директора можуть також визначатися строковим трудовим договором.

Директор є представником Нововодолазького ліцею №1 у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України та цим Статутом.

4.2. Директор Нововодолазького ліцею №1 призначається відділом освіти Нововодолазької селищної ради у порядку, визначеному законодавством України, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту. Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та цим Статутом.

4.3. Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

4.4. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 5 років.

4.5. Одна і та сама особа не може бути керівником більше ніж два терміни підряд (до першого строку включається дворічний термін перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого терміну перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу у Нововодолазькому ліцеї № 3 на іншій посаді.

4.6. Директор Нововодолазького ліцею №1 в межах наданих йому повноважень має право:

- підпису на документах з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу; - приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та трудовим договором;

- призначати, переводити та звільняти працівників закладу, визначати їх функціональні обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства; - визначати режим роботи закладу; - здійснювати розподіл педагогічного навантаження серед педагогічних працівників закладу; - здійснювати розподіл здобувачів освіти одного року навчання між класами (наповнюваність класів); - ініціювати перед Засновником або Органом управління питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів; - видавати у межах своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами в межах власних повноважень; - відповідно до законодавства, цього Статуту, Колективного договору, за погодженням з Органом управління встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо; - ініціювати проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу; - приймати рішення з інших питань у межах своїх прав та обов’язків, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.

4.7. Директор Нововодолазького ліцею №1 зобов’язаний:

- виконувати Закон України «Про освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу загальної середньої освіти;

- планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти;

- забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;

- затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників закладу загальної середньої освіти;

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу загальної середньої освіти;

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, забезпечити її створення та функціонування;

- контролювати виконання освітніх програм педагогічними працівниками та здобувачами освіти;

- забезпечувати контроль за досягненням здобувачів освіти результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;

- створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками закладу загальної середньої освіти;

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу загальної середньої освіти;

- сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування закладу загальної середньої освіти;

- формувати засади здорового способу життя здобувачів освіти та працівників закладу загальної середньої освіти;

- забезпечити умови для захисту здобувачів освіти та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у закладі загальної середньої освіти;

- організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню здобувачів освіти;

- щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу закладу загальної середньої освіти;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

- забезпечити дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, цим Статутом, Колективним договором (у разі наявності) та трудовим договором.

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти відповідно до вимог законодавства, а також заохочення та притягнення їх до відповідальності;

- організувати документообіг, звітність відповідно до законодавства.

- щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу.

4.8. Директор Нововодолазького ліцею №1 має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту» та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, цим Статутом і трудовим договором.

4.9. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність Нововодолазького ліцею №1, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законодавством та цим Статутом.

4.10. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління Нововодолазького ліцею №1. Усі педагогічні працівники закладу мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.11. Головою педагогічної ради є директор Нововодолазького ліцею №1.

4.12. Педагогічна рада:

- схвалює перспективний план розвитку та річний план роботи закладу; - схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу, зміни до неї та оцінює результативність її (їх) виконання; - схвалює положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, що має включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності; - розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу; - приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступного класу, притягнення їх до відповідальності за невиконання своїх обов’язків, у тому числі відрахування із закладу, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу; - розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; - розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; - ініціює проведення позапланового інституційного аудиту Нововодолазького ліцею №1 та громадської акредитації закладу; - розглядає інші питання, віднесені законодавством України та/або Статутом закладу до її повноважень.

Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти.

Адміністрація Нововодолазького ліцею № 1

 


 
 
 

Директор
 
 
Коваленко

Олександр  
 
Володимирович,

учитель української мови та літератури,  
 
має вищу кваліфікаційну категорію.

 
 
 

 

 
 
Заступник

директора з навчальної роботи:

Тиндик
Олена
Олександрівна,

учитель математики,
інформатики та обчислювальної техніки
має вищу кваліфікаційну категорію.
 

 
 
 
 


 
Заступник
директора з виховної роботи:  
 
Коваль
Олена
Василівна,
учитель української мови та літератури,
має вищу кваліфікаційну категорію.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Пошук
Календар
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архів записів